Moving Stories

”As we awaken to the experience of our moving body, we awaken to the experience of the world” (M. Merleau-Ponty).

Moving Stories teaches you to attend to the intelligence of your moving body. This approach facilitates awareness of the embodied dialogue, and of how we can support contacting through body and movement. Moving Stories is informed by Developmental Somatic Psychotherapy, Gestalt Psychotherapy and the latest thinking on relational and somatic theory and practice.

Moving Stories is offered as workshops and trainings for embodied leadership and personal and professional growth. The workshops are structured around the Relational Change framework of Self, Other and Situation - a framework which holds at its center the importance of developing and nurturing ethical presence.

We often think about movement as a locational shift or exercise. Movement however is so much more than that. It is through movement that we experience our selves, others and the situation we live in. The main part of our conversations are non-verbal, we are always resonating with others and influenced by gestures, sounds, voice-tone etc. That is the basis for empathy. The ability to make sense of those felt qualities and dynamics is a capacity that can become less available as we practice our capacity of thinking in words. The more sensitised we become to our own self-movements the more able we become to attune and attend to others and the world around us. Sensitivity is sensibility. Moving Stories attend to micro movements, how our movements are the base for communication and contacting, and the root of psychological functioning.


Berättelser berör, de är föränderliga, vi rör oss i en värld av berättelser och i vårt sätt att röra oss lever vår historia. 

Moving Stories är ett samlingsnamn för workshops och utbildningar där vi utforskar rörelse som grund för hur vi upplever oss själva, andra och vår omvärld. Ofta tänker vi på rörelse i termer av träning, motion eller att förflytta sig från en plats till en annan. Men rörelse är så mycket mer än det – rörelsen är vårt allra första språk, och grunden för all kommunikation. 

Våra rörelser berättar vår historia. I vårt sätt att närma oss andra ryms ofta våra förväntningar om hur vi kommer att bli mötta, baserade på tidigare erfarenheter. 

Våra berättelser är föränderliga. En ökad medvetenhet om våra rörelsemönster kan göra oss mer flexibla i vårt sätt att vara i kontakt och förhålla oss till en komplex omvärld. 

Berättelser berör, och en stor del av vårt berättande sker icke-verbalt, t.ex. genom gester, små rörelser, rytmer och tonfall - nyanser som vi mer eller mindre medvetet uppfattar och tolkar. Vi påverkas hela tiden av varandra och den situation vi befinner oss i, det kan liknas vid att vi hela tiden dansar. I Moving Stories kallar vi detta för Kinestetisk Resonans. Ju mer vi tränar oss på ett aktivt lyssnande och uppmärksamma hur vi berörs av andra desto mer närvarande och inkännande blir vi. 

Vi lever i en värld med många berättelser om vilka vi är och borde vara. Hur påverkas vi av det? Vilken berättelse vill du var med och skapa, för dig och vår omvärld? Var är att leva väl och när känner du dig som mest levande? Moving Stories ger dig möjlighet att undersöka ditt svar på dessa frågor. 

Upplevelsebaserade övningar och nyfiket utforskande varvas med teori och samtal.